Site icon Storia Romana e Bizantina

Skylitzes_Simeon_sending_envoys_to_the_Fatimids

Exit mobile version